Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługa jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2018 r.
 4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Usługodawca – Victoria Invest S.A. , z siedzibą przy ul. Lazurowej 5, 01-314 Warszawa
  2. Regulamin – niniejszy dokument,
  3. Serwis – http://www.samochodyelektryczne24.pl,
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  5. Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
  6. Osoba trzecia – osoba inna aniżeli Usługodawca i Użytkownik;
  7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, jest to odpowiednio Użytkownik Indywidualny i Użytkownik Firmowy;
  8. Konsument / Użytkownik Indywidualny – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
  9. Użytkownik Firmowy – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą, będąca dealerem samochodowym albo komisem zajmującym się sprzedażą pojazdów;
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  11. Sprzedający – Użytkownik, który sprzedaje za pośrednictwem Serwisu;
  12. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu;
  13. Konto Indywidualne – rodzaj Konta, z którego korzysta Użytkownik Indywidualny;
  14. Konto Firmowe – rodzaj Konta, z którego korzysta Użytkownik Firmowy;
  15. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Serwisie i późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika;
  16. Login – adres e-mail Użytkownika,
  17. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych;
  18. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Serwis, będące własnością Usługodawcy;
  19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności,
  20. Polityka Prywatności – zasady określające sposób przetwarzania danych oraz prywatność w Serwisie, w tym cookies i przesyłania Notyfikacji;
  21. Ogłoszenie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika innym osobom w celu sprzedaży pojazdów;
  22. Profil – zbiór publicznie dostępnych danych o Użytkowniku, którymi Użytkownik zarządza z poziomu swojego Konta;
  23. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis: https://tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP:7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357). Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Użytkownik może dokonywać płatności;
  24. Materiały - utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. Z późn. zm.), które mogą być zamieszczane przez Użytkownika;
  25. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  26. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
  27. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca [np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe],
  28. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm),
  29. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm),
  30. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika,
  31. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą cookies.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych  niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usług.
 3. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub/i przez telefon: (+48) 508 333 311. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 10.00 – 16.00.
 4. Usługodawca udziela wsparcia wyłącznie w zakresie funkcjonowania Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem.

§ 3 Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w Serwisie jest wymagana. Należy podać nazwę Użytkownika, Login i Hasło oraz uzupełnić odpowiednio dane wskazane na etapie Rejestracji. Ukończenie Rejestracji następuje po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.
 2. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji następuje automatyczne logowanie w Serwisie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać oraz odpowiednio danymi osobowymi wymaganymi na etapie Rejestracji.
 4. Nazwa Użytkownik nie może zostać później zmieniona. Użytkownik może zmienić jednak swój Login po zalogowaniu do Konta.
 5. Subdomena tworzy się automatycznie, a adres URL zawiera nazwę Użytkownika.

§ 4 Zakres i rodzaj świadczonych Usług

 1. Usługodawca nie jest pośrednikiem ani stroną jakiejkolwiek umowy sprzedaży pojazdu.
 2. Usługodawca oferuje dostęp do Serwisu i dostarczanie za jego pomocą treści cyfrowych oraz korzystanie z Usług na zasadach zgodnych z Regulaminem i Cennikiem.
 3. Za pośrednictwem Serwisu prezentowane są Ogłoszenia oraz Użytkownicy mają możliwość korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie:
  1. Usługi bezpłatne - Przeglądanie Ogłoszeń (Użytkownik może szukać za pomocą wyszukiwarki Ogłoszenia spełniające kryteria jego zainteresowania. Wyniki są prezentowane w formie listy z możliwością sprawdzania szczegółów), zarządzanie Kontem, dodanie ogłoszenia
  2. Usługi płatne - Wyróżnienie Ogłoszenia, podbijanie Ogłoszenia.
 4. Płatne Usługi są świadczone tylko dla Użytkowników z Polski.

§ 5 Umowa

 1. Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się za pośrednictwem Serwisu w celu zawarcia Umowy jak zostało to określone w §3 Regulaminu.
 2. Kliknięcie w link aktywacyjny oznacza zawarcie Umowy na korzystanie z Serwisu przez czas nieokreślony (do momentu wyrejestrowania).
 3. W trakcie trwania Umowy Użytkownik może kupować Punkty lub/i Abonament na korzystanie z płatnych Usług w Serwisie.
 4. W ramach Umowy Usługodawca dostarcza Serwis umożliwiający dostępność skorzystania z płatnych Usług przez Użytkownika. Brak skorzystania z tych Usług przez Użytkownika pomimo poniesienia opłat, gdy nie następuje to z winy Usługodawcy, a z woli Użytkownik następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 5. Użytkownik Firmowy może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie jest skuteczne za pomocą przesłania drogą elektroniczną informacji o chęci usunięcia Konta oraz z okresem wypowiedzenia upływającym ostatniego dnia realizowanego Okresu Rozliczeniowego na rzecz Użytkownika.
 6. Użytkownik Indywidualny może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie jest skuteczne za pomocą przesłania drogą elektroniczną informacji o chęci usunięcia Konta.
 7. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem wszystkich materiałów dodanych przez Użytkownika, w tym historii jego Konta. Punkty zgromadzone na Koncie, które nie zostały wykorzystane nie podlegają zwrotowi.
 8. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy na zasadach zgodnych z prawem lub/i w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika z zachowaniem §5 Regulaminu.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. zarządzania swoim Kontem,
  2. korzystania z Serwisu i Usług zgodnie z Regulaminem,
  3. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
  4. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. posługiwać się materiałami, danymi osobowymi, materiałami, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi,
  2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu lub/i Usług.
  3. nie korzystać z Serwisu lub/i Usług w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
  4. nie korzystać z Serwisu lub/i Usług w sposób naruszający prawo,
  5. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa.
  6. korzystać z Serwisu lub/i Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona) albo publikowania Ogłoszeń niezwiązanych tematycznie z Serwisem,
  7. aktualizować materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
  8. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  9. każdorazowo wraz z dodaniem materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §13 ust. 5 Regulaminu,
  10. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),
  11. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
  12. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
  13. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 3. Użytkownik samodzielnie dodaje własne materiały, które widoczne są później w Ogłoszeniu. Usługodawca zastrzega, że Ogłoszenia zawierające materiały lub/i dane naruszające Regulamin mogą zostać edytowane lub/i usunięte po odnotowaniu informacji o naruszeniu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się zachować rzetelność w zamieszczanych opisach i materiałach.
 5. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać/odsprzedać/zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku zmian dotyczących Płatności, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero z upływem Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą upływu Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Firmą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Współpracujemy z: